Vedtægter


Vedtægter af. 22.01.2009 med rettelser 18.02.2016.

Vedtægter

For

Ældrecentret ” HUSET ”


§ 1

Ældrecentret ”HUSET” er en selvejende institution, beliggende Skt. Jørgens Engen 2,

5000 Odense C.

Ejendommen ejes af Odense kommune og stilles til rådighed for den selvejende institution, henhold til indgået brugeraftale af 22. februar 1996.

§ 2

Den selvejende institution har til formål at drive ”Huset” som samlingssted for alle ældre i Odense kommune, dog således at pensionistklubber og – foreninger har fortrinsret til benyttelse af mødelokaler samt at kunne benyttes af beboerforeninger i Skt. Jørgensgade – kvarteret.

§ 3

Den selvejende institution kan ikke påtage sig større gældforpligtelser.

§ 4

Som medlem i den selvejende institution, kan optages klubber og foreninger for ældre i Odense kommune og beboerforeninger i Skt. Jørgensgade – kvarteret.

Klubber og foreninger kan optages i den selvejende institution ved henvendelse til bestyrelsen.

Bestyrelsen kan afslå optagelse, såfremt det godtgøres, at det sker på grund af pladsmangel.

§ 5

Foreninger og klubber kan med 3 måneders varsel, udtræde af den selvejende institution ved udgangen af et regnskabsår.

En forening eller klub, der ikke længere er tilsluttet den selvejende institution, hæfter for forpligtelser hidrørende fra tiden som medlem.

§ 6

Den selvejende institutions overordnede ansvar, påhviler repræsentantskabet.

Repræsentantskabet består af 2 repræsentanter for hver af de tilsluttede klubber og foreninger,

2 repræsentanter for ”Husets” køkkenhold, og frivillige,

samt 1 repræsentant for Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune.

Repræsentantskabet vælger en formand, en næstformand, og en kasserer for to år ad gangen.

Formanden er på valg i ulige årstal,

Næstformand og Kasserer er på valg i lige årstal.

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, disse er valgt for 2 år ad gangen.

Regnskabet revideres af 2 revisorer valgt af repræsentantskabet for 2 år ad gangen.

De valgte revisorer og revisorsuppleanter, kan ikke være medlem af ”Husets” bestyrelse, men kan være medlem af repræsentantskabet.

§ 7

Repræsentantskabsmøde.

Formanden indkalder skriftligt med 14 dages varsel, til det ordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes i januar kvartal.

Indkomne forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde, senest 8 dage før mødet.

På repræsentantskabsmødet aflægges beretning og regnskab (Regnskabet følger kalenderåret).

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

§ 8

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller mindst en trediedel af klubberne og foreningerne skriftligt indgiver forslag herom, med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Mødet indkaldes med én uges varsel.§ 9

Bestyrelsen for den selvejende institution har det daglige ansvar for økonomiske og administrative anliggender.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, mindst 4 gange årligt.

Indkaldelsen skal ske med 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden.


§ 10

Lokalerne udlånes til såvel tilsluttede som ikke tilsluttede Ældreklubber og foreninger i Odense, samt beboerforeninger i Skt. Jørgensgade kvarteret.

Bestyrelsen kan afslå at låne ud til en ikke tilsluttet klub eller forening, når det sker på grund af pladsmangel.

Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for benyttelse af lokalerne.

Lokalerne kan benyttes til private fester af ”HUSETS” tilsluttede klubber og foreningers medlemmer.

Lokalerne og toiletterne skal efter brugen afleveres i rengjort stand.

Eventuelle skader på centrets inventar skal straks meddeles bestyrelsen og erstattes.

§ 11

Vedtægtsændringer og ophævelse af den selvejende institution kræver tilslutning først fra 2/3 af medlemmerne i bestyrelsen,

og dernæst fra 2/3 af medlemmerne i repræsentantskabet.

Der skal endvidere indhentes godkendelse fra Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune.

§ 12

I tilfælde af den selvejende institutions ophævelse, skal nettoformuen anvendes til fremme af aktiviteter for ældre i Odense og for beboere i Skt. Jørgensgade kvarteret.

Der udpeges 2 kuratorer fra klubbernes/foreningernes medlemmer til aflevering og afslutning af Institutionens Formue mv.

------------------------------------------------------------------

Vedtægterne er revideret og godkendt på repræsentantskabsmødet i ”HUSET” den. 22. januar 2009.

De reviderede vedtægter er forelagt og godkendt af Odense kommunes Magistrat den.   januar 2009


Odense d. 22-1-2009.

Rettelser mht. Adresser, o.l. er vedtaget på Repræsentantskabsmødet d. 18. Februar 2016.


Copyright © All Rights Reserved