Ældrecentret Huset, Skt. Jørgens Engen 2. 5000 Odense C.

Ordinært Repræsentantskabsmøde d.13.2.2014.

Valg af ordstyrer: Arvid Hansen

Valg af referent: Erling Pedersen

Formandens beretning: ved Christian M. Pedersen (C. M. P.)

Bemærkninger til beretning: Annette Jørgensen (A. J.) forslog at få politiet ud til et foredrag.

Lissi Knudsen (l. k.) fortalte at besøg af Per Berga Rasmussen, først ville kunne finde sted efter sommerferien.

Flemming Nielsen (F. N.)var glad for at der sker en udskiftning af toiletpapir og håndserviet holdere. Men kunne også godt ønske nogle flere rengøringsredskaber til 1 salen, bestyrelsen l ser på dette.

Bent Andersen (B. A.) spurgte til det defekte trappetrin til køkkenet på 1 sal; men blev beroliget med at det var repareret. BA nævnte også lidt problemer med at lukke yderdøren i stuen, tømmer har set på dette og det bliver ikke bedre.

Beretningen godkendt.

Aflæggelse af regnskab ved Frede Hansen (F. H.)

Modsat sidste års regnskab som udviste et underskud, og kom vi ud af 2013 med et overskud på 53.609,44 kr.

Bemærkninger til regnskabet: CMP fortalte at der var indkøbt 5 computere med touch skærm og Windows 8 og måske skulle vi overveje at købe en projektor til brug for gæster udefra der har så mange tilhører at de skal være i de to store sale.

Der var flere forslag om at søge sponsorater fra fonde mm. Dette blev dog opgivet efter dårlige erfaringer fra nogle af deltagerne, som udtrykte at det stort set var umuligt efter finanskrisen.

AJ spurgte om der var trådløst internet i Huset? Svaret var ja. AJ havde yderligere et spørgsmål omkring de store borde på 1 sal og om der ikke kunne købes nogle lettere og der ligeledes kunne klappes sammen? Dette ønske kunne desværre ikke efterkommes.

Regnskabet godkendt.

 

Indkomne forslag:

Dette forslag gav en livlig debat og forslaget var stillet fordi der gentagende gange var klaget over rengøringen på 1 sal. Her et lille udpluk af de mange indlæg:

Erik Brøndsted (E. B.) efterlyste at hver forening gør rent efter sig, så der kun er toiletter og gulvvask tilbage – LA siger at de gør rent dog ikke toiletter – FN er enig i at det er toiletterne der er problemet – der spørges fra flere sider om hvor mange medlemmer der er i foreningerne? – AJ synes ikke om at bruge så mange penge på rengøring læs 1.400 kr. om året pr. forening, eller 50 kr. pr. medlem om året – AJ ønsker stører papirkurve på toiletterne – BA synes ikke det er retfærdigt at klubber med få medlemmer skal betale på lige fod idet de kun er der 16 gange om året – Hanne forstår ikke betalingen for de kommer ikke uden de køber mad og drikkevarer og kun er i stuen, så de vil ikke betale mere – LK siger at de altid tager affaldssækken med ned – FN siger at det bliver meget svært at gøre forslaget helt retfærdigt – Villy Pedersen VP understreger at de kun har to kvinder blandt deres medlemmer og resten bruger toiletterne i stuen

Man gik herefter over til afstemning og der var flertal for forslaget om yderligere 3 timers ugentlig rengøring i 45 uger = 1.400 kr. årligt pr. forening. Dog kun 1.200 kr. i år og dette beløb forfalder 1. maj.

Valg:

Næstformand: Genvalg til Erik Brøndsted

Kasserer: Genvalg til Frede Hansen

Suppleant: Nyvalgt Gudrun Pedersen

Revisorer: For 1 år Lissi Knudsen og for 2 år Peter Olsen.

Revisorsuppleanter: Lillian Andersen og Flemming Nielsen

Eventuelt:

AJ efterlyste et skema over foreninger og hvornår de er i Huset, dette efterkommes.

LA er utilfreds med at der ikke mere må ryges udenfor ved elevator, CMP understreger at vi skal overholde kommunens regler ang. rygning i kommunale bygninger.

Dirigenten takker for en livlig debat samt god ro og orden.

 

Repræsentantskabsmøde i Huset. 2013

Bestyrelsens beretning.

Året 2012 har været et rimeligt roligt år, men der har også været udfordringer, og også lidt udskiftninger af vore brugere.

Vi har deltaget i møder med kommunen og de beboere der benytter vejen ned fra Skt. Jørgens Gade.

Vi har jo problemer med vedligeholdelsen af vejene og det har givet nogle problemer både for os og for kommunen.

Det hele opstår ved at jeg tog nogle billeder af de værste huller i vejen, og sendte dem til kommunen.

Og da der ikke kom noget ud af det, sendte jeg det til Jan Boye, da han var rådmand for området.

Kommunen oplyste at det er en privat vej, som skal vedligeholdes af brugerne.

Vi blev inviteret til møde på slottet, hvor kommunen oplyste at det er en privat vej, men brugerne har ikke villet acceptere, at man skal betale for ny asfalt, til ca. 75.000 kr.

Vi har derefter holdt afholdt 2 aftenmøder i huset om emnet, men med samme resultat.

Brugerne vil stadig ikke acceptere at det er en privat vej. Så vi afventer hvad der sker.

På mødet foreslog kommunen at der blev sat en bom op ved Skt. Jørgens Gade.

Hvortil jeg spurgte om kommunen ville levere ca. 1000 nøgler til en bom, og om de ville skaffe plads til at man kan holde og vente, medens man låser op.

Jeg ved godt at emnet har været oppe før men, der er ingen løsning endnu.

Dårlig vej til huset og rundt ved huset.

Der har igen været afholdt møde, hvor kommunen fastholder at det er en opgave for brugerne at deles om udgiften.

På et tidspunkt lappede man hullerne med grus, og dagen efter var hullerne der igen,

Jeg skrev på husets vegne til kommunen, at det var uansvarligt at lade vore brugere gå ned ad vejen med eller uden rollator, og derefter blev der lagt asfalt i hullerne.

Sagen er stadig uafklaret.

 

 

 

Parkerings problemer   

Vi har kontaktet kommunen om parkeringsproblemer, og der har været afholdt et møde for ca. 3 uger siden, her i huset med kommunens repræsentanter. Mødet kom i stand efter at vi har skrevet til kommunen flere gange, og sendt billeder af Parkerede biler der blandt andet stod parkeret på græsset.

Ingen svar.

Skrev derefter til Rådmand Steen Møller, og ingen svar.

Skrev så til Borgmester Anker Boye, som ikke svarede, men der kom nu kontakt fra kommunen, og vi aftalte et møde i Huset.

Inden mødet kom der en flink ung mand som jeg viste problemerne og bad ham om at hjælpe med at skaffe flere pladser.

Han sagde at han ville lade det gå videre til hans Chef.

Frede mødte nogen tid efter chefen for park og vej, som gik rundt og så på området og havde så fornøjelsen at tale med ham,

Chefen mente at han nok skulle få stoppet parkering på græsset.

For øvrigt mente han at vi pensionister har tid til at tage bus, gå eller cykle og ikke behøvede at parkere.

Kommunen ønsker ikke flere p-pladser i området.

For at finde en løsning foreslog vi at der blev indskrænkninger med parkering forbudt, for biler uden p-tilladelse.

Fyns Stiftstidende har på et tidspunkt skrevet, at der var gratis parkering ved huset, og det har så bevirket at der ikke er plads til husets brugere.

Vi har i dag haft møde med kommunen og Green Park om en aftale, om begrænsninger i parkering.

 Vi forslog at der bliver tilladt parkering af vore faste brugere med et skilt som skal være synligt i bilens frontrude.

Der udover ville vi gerne have nogle gæste kort, eller én dags p- tilladelser.

Vi foreslog at weekends er der fri parkering,  og at aften fra kl. 18.00 til næste morgen kl. 08.00, skal være uden begrænsninger.

Park afdelingen ønsker at vi parkerer et stykke væk fra broen, da det er et område som er udlagt som, bevaringsværdigt område.

Green Park vil udføre kontrollen, med parkerede biler.

Kommunen ønsker ikke at der kommer større lastbiler herned mere, da de ødelægger vejen.

Kommunen oplyste at den har forbudt lastbilkørsel til alle deres plejehjem, og institutioner.

Vi har påpeget at der også kommer store lastbiler fra kommunen, som kører varer til og fra garageanlægget ved åen, dette ville kommunen selv tage hånd om.

Desuden kommer renovations bilen 2 gange om måneden. Dette ville kommunen tage hånd om.

Til os kommer der hver 14.dag varer fra øldepotet

 og catering firmaet kommer en gang om ugen, minus ferier.

Indkøb

Vi har i år måttet købe en ny kartoffelskræller og udskiftet komfur på 1. sal, samt en større reparation på kaffemaskinen på 1. sal.

Vi har udskiftet den lille kaffemaskine i stueetagen.

Kommunen har betalt for at få alle gulve afslebet og behandlet, da de var vanskelige at rengøre.

Det var en større omgang, og vi håber at alle vore brugere er behjælpelige med at vedligeholde dem. Ved at feje inden man går hjem.

Kommunen har desuden fået malet udvendigt og det har så hjulpet på grafitti maleriet, men nu er der igen kommet noget på elevatoren.

Der er håb om at elevatoren bliver udskiftet, dog har kommunen ikke bevilget det endnu.

Vi har fået udskiftet urinalen i herretoilettet i stueetagen, til 2 vandfrie kummer.

Fremtiden kan man kun gætte om.

Vi tror på at vi kan forbedre vor indtjening, uden at hæve klubbernes og foreningernes årlige tilskud, men vil nok være nødt til at hæve prisen på nogle af vore ydelser,

 dette kommer vor kasserer ind på, når vi gennemgår regnskab og budget.

Vi har påbegyndt IT undervisning for at få flere indtægter, men der er kun 2 der har meldt sig til et 16 timers forløb, vi ser dog gerne at der kommer god gang i det, og vi har brug for jeres hjælp til at skaffe elever.

Vore frivillige yder et kanon arbejde

med vedligeholdelse af udendørs arealer og alle vore indendørs faciliteter.

De klipper hæk renser op og fjerner ukrudt, og det er sommetider for meget, for vore frivillige.

Vi efterlyser derfor en pensioneret gartner eller landmand / havemand, til dette store arbejde,

Da vi ikke kan overkomme det selv.

Indvendig vedligeholdelse og rengøring er også et kæmpearbejde, vi har over 300 kvadratmeter indendørs arealer, så vi vil gerne have jeres hjælp, til at holde det rent, tømme kaffemaskine, opvaskemaskine og sætte det brugte porselæn ind i skabet efter at det er vasket.

Rengøring i køkkenet 1. sal på borde og gulve mv. er ikke altid i orden, og det går ud over dem der kommer efter.

Man bedes også hjælpe med at give besked, til køkkenet, og de frivillige, hvis der er ved at mangle toiletpapir og håndtørre papir i toiletter.

Nu vil jeg slutte min beretning og overgive den til diskussion og forhåbentlig godkendelse.